Evia Top: Ο Δήμος ζητάει δικηγόρο

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ο Δήμος ζητάει δικηγόρο

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου προκηρύσσει Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτού και η
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και των Νομικών Προσώπων του, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του και ειδικότερα:
-Να παρίσταται και να εκπροσωπεί τον Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα του ενώπιον των Δικαστηρίων, ενώπιον των Διοικητικών Αρχών καθώς και σε συμβάσεις που αφορούν τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
- Να παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συμφερόντων του.
- Να παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, κτλ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
- Να παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα Νομικά του Πρόσωπα για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
- Να επεξεργάζεται και να γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν τον Δήμο.
- Να επεξεργάζεται και να προβαίνει σε νομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων που θα συνάψει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
- Να επεξεργάζεται και να προβαίνει σε νομικό έλεγχο όλων των κληροδοτημάτων , κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
- Να παρακολουθεί την σχετική νομολογία και νομοθεσία, να τηρεί αρχείο με τις νομοθετικές και κοινοτικές ρυθμίσεις που αφορούν τον Δήμο.
- Να τηρεί το απαραίτητο αρχείο εγγράφων, φακέλων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Δημοτική Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
3. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται επί καθημερινής, κατά το δυνατόν βάσεως, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στο Αλιβέρι, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων , προκειμένου να εκπληρώνονται πλήρως τα ανατιθέμενα καθήκοντα.
4. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15 ή όποιες άλλες σχετικές ακολουθήσουν.
5. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
6. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :
α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο.
β) Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
γ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ΄αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
ε) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82, Ν.3584/07 και του Κώδικα Δικηγόρων.
ζ). Να έχουν επαγγελματική εμπειρία δικαστηριακή και συμβουλευτική. Θα εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου, διοικητικού δικαίου και δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον των δικαστηρίων. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
7. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.
δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία , μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κ.λ.π.).
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
στ) Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
ζ) Για τους άνδρες πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄.
η) Βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου Χαλκίδας, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα των υποψηφίων ως δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας παρ΄Εφέταις.
8. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή
9. Με την αίτηση τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπ΄όψιν τα προσόντα ή οι
ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.
Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη:
α) η προσωπικότητα του υποψηφίου,
β) η επιστημονική του κατάρτιση,
γ)η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρούσα,
δ) η επαγγελματική του πείρα
ε) η επαγγελματική του επάρκεια
στ) η γνώση ξένων γλωσσών
και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
Κριτήριο
Συντελεστής %
Προσωπικότητα
15
Επιστημονική Κατάρτιση
20
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης
15
Επαγγελματική Πείρα
10
Επαγγελματική Επάρκεια
10
Γνώση ξένων γλωσσών
5
Οικογενειακή κατάσταση
5
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης
10
10. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής.
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, ως μέλη
γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, ως μέλος
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφαση της θα ορίσει τον τόπο και τον χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για την γνωστοποίηση της προκήρυξης, με δαπάνη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη . Μέσα σε ένα
μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
11. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
12. Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σε μια τοπική Εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, καθώς επίσης και θα σταλεί στον δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας. Επίσης να τοιχοκολληθεί με ευθύνη του Δήμου στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.
13. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, αρμόδιος υπάλληλος κα Παπαλεωνίδου, τηλέφωνο 2223350206
14. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Παπανικολάου 15, ΤΚ 34500, Αλιβέρι, απευθύνοντας την στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας:2223350206)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπουραντάς Αθανάσιος